wordpress slider by WOWSlider.com v7.7

معرفی و آشنایی با همایش

در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز 1404 و با توجه به اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامي ايران، توجه به توسعه پایدار با رویکرد حفظ محیط زیست در تمام عرصه های پیشرفت ایران اسلامی حياتي است. دستيابي به اين رسالت، نيازمند پشتيباني و اقدام عملي سازمانها و نهادهاي فعال در حوزه هاي تخصصي است. لذا مهندسان مشاور پارس چگالش با همکاری دانشگاه صنعتی شیراز و اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، با استعانت از ايزد متعال در پرتو ايمان، عزم ملي و با اتکا به توانمنديهاي علمي و فني تمامي صاحبنظران، اساتيد، مهندسان و ‌ دانشجويان، برگزاري دومین همايش ملی توسعه پايدار در راهسازي با رويکرد حفظ محيط زيست را در راس برنامه هاي خود قرار داده  است .


o ايجاد بستر مناسب به منظور تبادل نظر، هم انديشي و ارائه آخرين دستاوردهاي علمي، پژوهشي و تجربي کليه دست اندرکاران حوزه راه و جامعه دانشگاهي
o کمک به بهبود و اصلاح قوانين و آئين نامه هاي موجود حوزه راهسازي با رويکرد حفظ محيط زيست
o جلب توجه صاحبنظران و سياستگذاران بخشهاي مرتبط به اهميت مقوله توسعه پايدار در راهسازي
o بررسي و ارائه راهکارهاي موثر در جهت حفظ محيط زيست در حوزه راهسازي به همراه ارتقا ايمني و کاهش هزينه ها

راهســازی ومحیط زیست :

- راهسازی با رویکرد حفظ گونه های گیاهی وجـانوری
- مـدیــریت بهره بــرداری از منــابـع طبیعی در راهسـازی
- ملاحظات زیست محیطی در پروژه های راه و راهسـازی
- استفاده از مصالح بازیافتی در راهســازی
- راهســازی و زیست مهندسـی خـــــاک
- راهســــازی وکاهــش ریـــز گـرد هـــا
- راهسـازی و جلو گیری از آلایندگی زیست محیطی آب، خاک و...
- نحوه بررسی،آموزش و رعایت الزامات قانونی مـوارد مــرتبط بـا محیط زیست در راهسازی

راهسازي و ابنيه فني :

- پل سازی
- روشهای مرمت و بهسازی راه
- راهسازی و ساخت فضاهای زیرزمینی
- مقاوم سازی پلها و سایر ابنیه فنی
- بهینه سازی خط پروژه با هدف حفظ محیط زیست

راهسازي و ايمني:

- تـــابلـو هـای هــوشمند
- انفجار و مسائل ایمنی
- مدیریت ایمنی و سلامت HSE
- بررسی نقاط حادثه خیز جاده ای
- تأمین ایمنی در طــرح هندسـی راه
- بهسـازی‌،تثبیت و تسلیح خـاک
- مدیریت علائم راه در افزایش ایمنی جاده ها

راهسازي و ژئوتکنيک:

- راهسازی با رویکرد تسهیل امداد رسانی
- مکانیک سنگ در راهسازی
- تحلیل خطرپذیری در راهسازی
- پایدارسازی ترانشه ها و خاکریزی با روش های سازگار با محیط زیست
- راهسازی در خاک های مسئله دار با رویکرد حفاظت از محیط زیست

راهســازی و مهنــدســی خـاک:

- راهسـازی و مهندسی رودخانه
- آبشستگی پلها در راهسازی
- حفــاظت خــاک در پــروژه های راهسازی
- مــدیــریت پــوشش گیـاهــی در راهسازی
- هیدرولوژی و هیدروژئولوژی در راهسازی

راهسازي و کاهش هزينه ها:

- طرح اقتصادی راه
- مهندسی ارزش در راهسازی
- طراحی روسازی راه براساس روش مبتنی بر عملکرد

- مصالح جدید در راهســازی
- مصـالح و فـن آوری هـای مهم در راهسازی
- کاربـرد نـرم افـزارهـای جـدیـد محیـط زیستی در پـروژه های عمـرانـی و صنعتـی
تعمیــر و نگهــداری راه:
- بــازیــافت آسفــالـت
- آسفــالـت هـای ویــژه
- مصــالح نــویـن تعمیــر و مــرمت
- لکه گیــری‌، درزگیــری و روکش
- سیستم هـای مـدیـریت روســـازی
- آزمایش های غیـر مخـرب راهســازی

o ايجاد بستر مناسب به منظور تبادل نظر، هم انديشي و ارائه آخرين دستاوردهاي علمي، پژوهشي و تجربي کليه دست اندرکاران حوزه راه و جامعه دانشگاهي
o کمک به بهبود و اصلاح قوانين و آئين نامه هاي موجود حوزه راهسازي با رويکرد حفظ محيط زيست
o جلب توجه صاحبنظران و سياستگذاران بخشهاي مرتبط به اهميت مقوله توسعه پايدار در راهسازي
o بررسي و ارائه راهکارهاي موثر در جهت حفظ محيط زيست در حوزه راهسازي به همراه ارتقا ايمني و کاهش هزينه ها

راهســازی ومحیط زیست :

- راهسازی با رویکرد حفظ گونه های گیاهی وجـانوری
- مـدیــریت بهره بــرداری از منــابـع طبیعی در راهسـازی
- ملاحظات زیست محیطی در پروژه های راه و راهسـازی
- استفاده از مصالح بازیافتی در راهســازی
- راهســازی و زیست مهندسـی خـــــاک
- راهســــازی وکاهــش ریـــز گـرد هـــا
- راهسـازی و جلو گیری از آلایندگی زیست محیطی آب، خاک و...
- نحوه بررسی،آموزش و رعایت الزامات قانونی مـوارد مــرتبط بـا محیط زیست در راهسازی

راهسازي و ابنيه فني :

- پل سازی
- روشهای مرمت و بهسازی راه
- راهسازی و ساخت فضاهای زیرزمینی
- مقاوم سازی پلها و سایر ابنیه فنی
- بهینه سازی خط پروژه با هدف حفظ محیط زیست

راهسازي و ايمني:

- تـــابلـو هـای هــوشمند
- انفجار و مسائل ایمنی
- مدیریت ایمنی و سلامت HSE
- بررسی نقاط حادثه خیز جاده ای
- تأمین ایمنی در طــرح هندسـی راه
- بهسـازی‌،تثبیت و تسلیح خـاک
- مدیریت علائم راه در افزایش ایمنی جاده ها

راهسازي و ژئوتکنيک:

- راهسازی با رویکرد تسهیل امداد رسانی
- مکانیک سنگ در راهسازی
- تحلیل خطرپذیری در راهسازی
- پایدارسازی ترانشه ها و خاکریزی با روش های سازگار با محیط زیست
- راهسازی در خاک های مسئله دار با رویکرد حفاظت از محیط زیست

راهســازی و مهنــدســی خـاک:

- راهسـازی و مهندسی رودخانه
- آبشستگی پلها در راهسازی
- حفــاظت خــاک در پــروژه های راهسازی
- مــدیــریت پــوشش گیـاهــی در راهسازی
- هیدرولوژی و هیدروژئولوژی در راهسازی

راهسازي و کاهش هزينه ها:

- طرح اقتصادی راه
- مهندسی ارزش در راهسازی
- طراحی روسازی راه براساس روش مبتنی بر عملکرد
- مصالح جدید در راهســازی
- مصـالح و فـن آوری هـای مهم در راهسازی
- کاربـرد نـرم افـزارهـای جـدیـد محیـط زیستی در پـروژه های عمـرانـی و صنعتـی
تعمیــر و نگهــداری راه:
- بــازیــافت آسفــالـت
- آسفــالـت هـای ویــژه
- مصــالح نــویـن تعمیــر و مــرمت
- لکه گیــری‌، درزگیــری و روکش
- سیستم هـای مـدیـریت روســـازی
- آزمایش های غیـر مخـرب راهســازی
پیوندها